Autospuiter worden – Maintec Vakschool – Gouda

  • Gouda

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Als au­to­spui­ter ben jij met 2 fa­cet­ten in de scha­de bezig. Na­me­lijk voor­be­wer­ken en spui­ten. In de prak­tijk is het vaak zo dat je 80% bezig bent met voor­be­wer­ken en 20% met spui­ten. In onze boot­camp tot Au­to­scha­de­her­stel­ler leer je: voor­be­wer­ken, plaat­wer­ken en de­mon­ta­ge-mon­ta­ge. Dus een goede basis om mee te be­gin­nen zodat je later kunt door­groei­en. De boot­camp van 4 weken vindt plaats van maan­dag t/m don­der­dag op onze vak­school in Zeist. Na 4 weken wordt er exa­men af­ge­no­men door het In­no­vam. Als je dit be­haald dan ont­vang je een cer­ti­fi­caat tot Be­gin­nend Au­to­scha­de­her­stel­ler. Tij­dens de op­lei­ding gaan wij met jou in ge­sprek om te kij­ken waar jou wen­sen lig­gen m.b.t. een baan en hoe het gaat.

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

•Een goed start sa­la­ris tus­sen de €,- en €,- bruto per maand op full­ti­me basis (CAO wordt ge­volgd)

•Je be­gint als star­tend scha­de­her­stel­ler, op het mo­ment dat jij je goed ont­wik­keld dan is er een be­hoor­lij­ke groei mo­ge­lijk in func­tie en sa­la­ris

•Je ont­vangt een mooi star­ters­pak­ket met kle­ding en schoe­nen van­uit Main­tec

•Tij­dens de op­lei­ding krijg je les van onze en­thou­si­as­te leer­mees­ter Eric

•Tij­dens en na de op­lei­ding blij­ven mijn col­le­ga Kay en ik jou be­ge­lei­den op de ach­ter­grond

•De ver­kor­te boot­camp duurt maar 4 weken, 4 dagen in de week. Dit houdt in dat je maar 16 dagen scho­ling volgt in Zeist

•Na de op­lei­ding zor­gen wij voor een leuke baan met even­tu­e­le door­groei­mo­ge­lijk­he­den

•Ont­vang jij een uit­ke­ring? Zoals WW, Wa­jong, WIA of bij­stand, geen pro­bleem. Wij gaan graag met het UWV of met de ge­meen­te in ge­sprek voor de mo­ge­lijk­he­den

Waar ga je wer­ken?

Wan­neer je aan het werk gaat in een scha­de­be­drijf ga je eerst aan de slag met voor­be­wer­ken. Als dit je echt goed af­gaat, kun je door­groei­en rich­ting het spui­ten. Vaak kun je in­tern een hoop hier­over leren of je kunt een cur­sus vol­gen. Hier­na kun je aan de slag met spui­ten en uit­ein­de­lijk is het de be­doe­ling dat jij een goede voor­be­wer­ker/spui­ter wordt. Vaak kun je di­rect na de op­lei­ding al aan de slag bij een be­drijf!

Wat ver­wach­ten wij van jou?

•Je bent woon­ach­tig in Gouda of in de om­ge­ving. Denk hier­bij aan: Reeuwijk of Wad­dinx­veen

•Je hebt in­te­res­se in het au­to­scha­de vak en je hebt 2 rech­ter han­den

•Je bent ge­mo­ti­veerd om jouw exa­men te be­ha­len en lek­ker aan het werk te gaan

•Je wilt en kunt mi­ni­maal 32 uur tot 40 uur wer­ken in de week

•Je bent in het bezit van een gel­dig rij­be­wijs B of bent bezig om deze te be­ha­len

Lees hier meer